mida text [1] [2] [3]


Participa!

L’Assemblea General i la Junta de la Casa són els dos principals òrgans de presa de decisions de l’AC Casa Orlandai.

 

L’Assemblea General

És l’òrgan suprem de l’associació. És membre de l’assemblea qualsevol soci/a ja sigui individual o col·lectiu. Es reuneix dues vegades l’any, normalment a la tardor i a finals d’hivern.

La Junta de la Casa

La Junta es reuneix cada cop que ho consideri oportú, però amb un mínim de periodicitat mensual. A les reunions de la junta hi va amb veu però sense vot la persona gestora de l’equipament, per altra banda les reunions són obertes a la base social, i quan sigui necessari, es convidaran a persones/entitats que puguin col·laborar, assessorar o compartir algun tema rellevant amb la junta.
L’acord de Junta és la forma de presa de decisions i, fins al moment, sempre s’ha acordat per consens.

Les comissions estructurals

La gestió de l’activitat quotidiana de la Casa es du a terme mitjançant el treball de les comissions i de la Junta. Des d'un inici es van definir les comissions de treball dintre de l'organigrama de la Casa Orlandai com a eines participatives; aquestes comissions pretenen ser l'espai més lliure i espontani on la participació pot resultar més fructífera i alhora menys feixuga.

A cada comissió hi torbem un representant de l'equip professional i un vocal de la Junta, que fa de pont entre la comissió corresponent i la Junta. Gràcies a aquests elements la informació i les decisions queden ben coordinades i l'entramat de relacions internes es reforça: tots els espais de treball queden relacionats (equip tècnic, Junta i comissions). Els altres membres de la comissió són voluntaris. Per tal de realitzar correctament la seva feina, les comissions es convoquen tan sovint com es consideri oportú, tot i que es recomana que facin un mínim d’una reunió trimestral.

Les comissions estructurals són les següents:
- Comissió de Programació (activitats, tallers i seminaris)
- Comissió de Comunicació i Revista
- Comissió de RadioSarrià.cat i Noves Tecnologies
- Ecocomissió
- Comissió Seguiment Pla EstratègicDescarrega proposta de programació